De gemeente Oss is in het kader van informatiebeveiliging gestart met project Identity & Access Management, ook wel toegangsbeveiliging. Middels dit project wil de gemeente Oss ervoor zorgen dat alle medewerkers (zowel medewerkers in dienst als inhuur/externen) beschikken over de benodigde toegang tot- en binnen applicaties om zijn/haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Er wordt gewerkt aan een procedure voor het toekennen van autorisaties aan medewerkers op rolbasis.

Robin is als projectmanager betrokken bij dit project. Daarbij is hij verantwoordelijk voor het voorbereiden en begeleiden van de projectgroep en het opleveren van de afgesproken projectdoelstellingen en –resultaten. Er wordt een analyse gemaakt van het applicatielandschap (welke applicaties draaien er allemaal bij de gemeente Oss), en er wordt een kernregistratie medewerkers opgericht, waarin alle medewerkers van de gemeente Oss opgenomen zijn. Vanuit deze kernregistratie medewerkers worden er rollen toegekend aan verschillende afdelingen en teams, die vervolgens gekoppeld worden aan het applicatielandschap. Deze worden vervolgens vastgelegd in autorisatiematrices waarin staat welke applicaties en specifieke inrichting binnen de applicaties gekoppeld worden aan de verschillende rollen.

Als projectleider is BRIT niet alleen verantwoordelijk voor de projectdoelstellingen en –resultaten, maar ook de samenwerking met onder andere

  • P&O: In het kader van de kernregistratie medewerkers en de koppeling met het personeelsadministratiesysteem. Ook worden de instroom- doorstroom en uitstroomprocessen (IDU-processen) verrijkt met de voorgestelde IAM-oplossing.
  • Automatisering: Voor het technisch inregelen van de IAM-processen. Er wordt een meldingssysteem ingericht voor het toekennen van autorisaties waarbij de leidinggevende, de Helpdesk en de betrokken applicatiebeheerders met elkaar kunnen communiceren en loggen.