Privacy statement

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, dan zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met dit Privacy statement. U heeft er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt en zullen uitsluitend voor werving- en selectiedoeleinden worden gebruikt of voor het in contact komen voor andere doeleinden. Door gebruik te maken van deze website gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden opgenomen in onze database.

Wie zijn wij?

BRIT is een samenwerkingsverband tussen meerdere overheidsinstellingen, namelijk de Provincie Brabant, de gemeente Eindhoven en de gemeente Oss. Alhoewel BRIT verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking, is het correspondentie adres gelijk aan die van de Provincie Brabant. De Provincie Brabant is gevestigd aan Brabantlaan 1, 5216 TV te ‘s-Hertogenbosch.

Websitebezoek

Wij gebruiken technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Toch kunt u ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website. Dit is wanneer u zich inschrijft als kandidaat of als u contact opneemt om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de werking van deze website; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt. Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij aanmaken van een verzoek tot onze dienstverlening:

 • Uw naam en e-mail adres;
 • Andere gegevens die u vrijwillig achterlaat.

Bij solliciteren op vacature:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • Een link naar uw LinkedIn pagina, op vrijwillige basis;
 • Andere gegevens die u vrijwillig achterlaat.

Wij leggen uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over gezondheid, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens van u?

De organisatie(s) die deze website gebruikt/gebruiken heeft/hebben persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het beoordelen van uw sollicitatie;
 • Om u te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere persoonsgegevens’ van u. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Uw privacy: inzage en/of wijzigen gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BRIT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@britconsultants.nl. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. BRIT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wie gebruikt uw persoonsgegevens?

Bij een sollicitatie: De huidige selectie van BRIT medewerkers, hun leidinggevende vanuit de moederorganisaties en mogelijke andere medewerkers vanuit de moederorganisaties die worden betrokken bij de sollicitatieprocedure.

Bij een opdracht verzoek: De huidige selectie van BRIT medewerkers.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?”.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen en zullen daardoor maximaal 1 jaar zijn. Echter zullen wij ernaar streven uw persoonsgegevens zo kort mogelijk te bewaren en zullen wij deze verwijderen nadat de procedure is verlopen.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, zijn wij met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Tevens wordt er gebruikt gemaakt van een SSL beveiliging: Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Vragen, opmerkingen of klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via het contactformulier op deze site.

Wijzigingen

Wij kunnen van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in het Privacy statement. Deze versie is opgesteld in juni 2021.